Taşıma Şartları 2017-06-19T16:51:27+00:00

TAŞIMA ŞARTLARI

“Gönderen” sıfatıyla kendi adınıza ve bu Taşımacılıkta menfaati bulunan diğer şahıslar adına FastGo Hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunduğunuzda, FastGo’nun bir çalışanıyla aksi yönde yazılı bir anlaşmaya varılmamış ise, bu Deyimler ve Şartların FastGo’nun Gönderiyi kabul ettiği tarihten başlayarak geçerli olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Belirli bir hizmet tipine bağlı yasal haklarınız ve menfaatleriniz (bunlar konusunda ek ödeme yapılmış olmalıdır) bu durumdan etkilenmeyecektir.
Her bir “Gönderi” için ayrı Taşıma Senedi (airwaybill) düzenlenerek bir yerden başka bir yere gönderilen ve FastGo’nun seçeceği havayolu, karayolu ya da diğer vasıtalar dahil, herhangi bir yolla taşınabilecek bütün belge ya da paketler anlamına gelmektedir. “Taşıma Senedi” (waybill) FastGo tarafından hazırlanmış bir etiket, hava taşıma senedi olabilir ve bu Deyimler ve Şartları taşımak zorundadır. Yapılan her Taşımacılık, burada belirtilen sınırlı bir sorumluluk altında gerçekleştirilir. Gönderenin daha büyük bir güvence istediği hallerde, ek bir ücret ödenerek sigorta tanzimi mümkündür.
1. İthalat, İhracat ve Gümrük
FastGo Gönderene hizmet sunmak üzere gerekli faliyetleri Gönderen hesabına gerçekleştirebilir: İlgili yasa ve düzenlemelerin gerektirdiği bütün belgeleri ikmal etmek, ürün ya da hizmet kodlarını islah etmek, harç ve vergileri ödemek, Gümrük ve ihracat denetimi konularında Gönderenin komisyonculuğunu ve yalnızca gümrük izin ve giriş işlemleri için bir komisyoncu belirleme amacıyla Alıcı görevini üstlenmek ve Gönderiyi, Alıcının ithalat komisyoncusuna ya da FastGo’nun yetkili olduğuna kanaat getirdiği bir kişinin talebi ile, bir başka adrese yönlendirmek.
2. Red Edilen Mallar
Gönderen, Gönderinin taşımaya uygunluğunu aşağıdaki hallere göre değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki hallerde mal, kabul edilmeyecektir:
• IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu ), ICAO (Uluslararası Hava Taşımacılığı Organizasyonu), hükümet ya da konuyla ilgili teşekkül tarafından rizikolu malzeme, tehlikeli mal, yasak ya da kısıtlı olarak sınıflandırılmış olanlar;
• İlgili gümrük düzenlemelerinin gereksinmesine karşın gümrük beyanı yapılmamış olması hali; ya da FastGo’nun bir gönderiyi güvenli ya da yasal olarak taşıyamayacağına karar vermesi (bu maddelere aşağıdakiler dahil olmakla birlikte kısıtlama bunlarla sınırlı değildir: hayvanlar, para, kıymetli evrak ve senetler, kıymetli maden, külçe, taşlar ve eşya, ateşli silahlar, bunlara ait parçalar ve cephaneler, insan bedeni parçaları, pornografik malzemeler ve yasadışı narkotik maddeler/ ilaçlar).
3. Teslim Edilemez ve Edilebilenler
Posta kutusu ya da posta kodlarına teslimat yapılmaz. Teslimat Gönderen tarafından verilen Alıcı adresine yapılır. Merkezi bir alıcı bölge belirtilen adresler için teslimat bu bölgede gerçekleştirilir. Alıcının gönderiyi reddettiği ya da gönderi için ödeme yapmayı reddettiği ya da gönderinin kabul edilmediği durumlarda ya da gümrük değerinin az gösterilmesi nedeniyle, ya da Alıcının makul anlamda kimlik ya da yer tesbitinin mümkün olmadığı hallerde, FastGo Gönderi, Gönderene ya da diğer kişilere karşı hiçbir sorumluluk sözkonusu olmaksızın gumruge terkedebilecek ya da satılabilecektir; satış halinde hizmet ücreti ve ilgili yönetsel masraflar düşüldükten sonra, satış ücreti bakiyesi Gönderene iade edilecektir.
4. Kontrol
FastGo gönderiyi açma ve denetleme yetkisine sahiptir.
5. Gönderi Faturalandırılıması
FastGo’nun Gönderi bedeli, fiili ya da hacimsel ağırlıktan daha yüksek olanına göre hesaplanacak ve bu hesabı onaylamak üzere, her Gönderi FastGo tarafından yeniden tartılıp ölçülebilecektir. Gönderinin taşımaya uygun kabul edilmediği hallerde FastGo tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili ya da FastGo tarafından Gönderen ya da Alıcı ya da üçüncü bir taraf adına ödenen tüm Gönderi bedeli, depolama masrafları, harç ve vergiler ile tahakkuk edecek tüm talepleri, zarar, para cezası ya da idari masrafları Gönderen FastGo’ya ödeyecek veya tazmin edecektir.
6. FastGo’nun Sorumlulukları
FastGo, Gönderen ile Sözleşmeyi belirtilen şekilde, FastGo’nun yükümlülüğü kesin olarak yalnızca kilo/lb limitleri ve doğrudan kayıplar ile sınırlı olarak yapmaktadır. Bütün diğer kayıp, hasar ya da zarar halleri dışarıda bırakılmıştır (kar, gelir, faiz, gelecekte sözkonusu olabilecek işlerle ilgili kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı değil); bu kayıp ya da zararın özel ya da dolaylı olup olmaması, özel risklerin Gönderen tarafından sigorta edildiği hallerde bu gibi bir kayıp ya da zarar riskinin bulunduğu Gönderinin kabulü öncesinde ya da sonrasında FastGo’ya bildirilmiş olsa dahi önem taşımaz; Taşıma havayolu, karayolu ya da diğer bir taşıma biçimini bir araya getiriyorsa, sözkonusu kayıp ya da zararın aksi kanıtlanmadıkça hava taşımacılığı sırasında meydana geldiği kabul edilecektir. Taşıması gerçekleştirilen herhangi bir Gönderiyle ilgili olmak üzere, FastGo’nun sorumluluğu Gönderinin fiili nakit değeriyle ve 100 USD’dan fazla olmamak üzere aşağıdakilerle sınırlıdır:
7. Talepler ve Süreleri
Herhangi bir tazminat talebi, gönderinin FastGo tarafından kabulünden itibaren otuz gün içerisinde yazili olarak yapilmasi gerekir. Aksi halde FastGo’nun sorumluluğu olmayacaktır. Navlun bedeli ödenmeden herhangi bir zarar-ziyan veya hasar tazmini talebinde bulunulamaz. Talep edilen tazminat miktarı hiçbir şekilde FastGo’nun alacağına mahsup edilemez.
8. Gönderi Sigortası
Gönderenin talebi ve poliçeyi ödemesi halinde gönderenin lehine $ 20.000.-‘a (yirmibin ABD dolarına) kadar poliçe tanzim edilebilir. Sigortalama, poliçenin arkasında yazılı Deyim ve Şartlara tabidir. Teslimde gecikme nedeniyle husule gelmesi muhtemel dolaylı zarar ve kayıp veya hasar bu sigorta poliçesinin kapsamında değildir.
9. Taşımada Oluşabilecek Gecikmeler
FastGo Gönderiyi FastGo’nun düzenli teslimat programlarına göre teslim etmek için bütün makul çabaları gösterecektir ancak bunlar garanti kapsamında olmayıp kontratın bir parçasını oluşturmazlar. FastGo gecikmelerden kaynaklanan zarar ya da kayıplardan sorumlu değildir.
10. FastGo’nun Kontrolü Dışındaki Gecikmeler
FastGo’nun kontrolü dışında gerçekleşen kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir. Aşağıdaki haller bu kapsamda olup sözkonusu haller bunlardan ibaret değildir: “Doğal Afetler”; Örn: Deprem, kasırga, fırtına, sel, sis gibi haller; “Mücbir Sebepler”; Örn: Savaş, ayaklanma, iç savaş uçak kazası, ambargo, hükümet emirleri; FastGo tarafından biliniyor olsa dahi Gönderinin niteliğine bağlı bir kusur ya da özellik; FastGo çalışanı olmayan ve FastGo ile kontratı bulunmayan bir kişinin bir hareketi ya da ihmali; Örn: Gönderen, Alıcı, üçüncü bir taraf, Gümrükler ya da diğer Hükümet yetkilileri; endüstriyel fiiller; ve elektronik ya da fotografik görüntülerin, veri ya da kayıtların elektriksel ya da manyetik zarar görmesi ya da silinmesi da silinmesi.
11. Varsova Konvansiyonu
Sevkiyat hava yoluyla gerçekleştiriliyor ve çıkış ülkesi dışında bir nihai varış yeri ya da durak arzediyorsa, uygulanabildiği hallerde Varşova Konvansiyonu (“Varşova”) geçerli olacak ve birçok halde FastGo’nun kayıp ya da zarar sorumluluğunun sınırlarını belirleyecektir.
12. Gönderenin Garantileri ve Tazminat
Yükleyicinin ilgili yasa ya da düzenlemeler ve aşağıdaki garanti ve temsil hakları kapsamındaki ihmalleri durumunda Gönderen FastGo’ya tazminat ödeyecek ve FastGo’nun zarar görmesi engellenecektir:
• Gönderen ya da temsilcileri tarafından verilen bütün bilgiler tam ve doğrudur.
• Gönderi, Gönderenin çalışanları tarafından güvenli yerde hazırlanmıştır.
• Gönderen , Gönderiyi hazırlama konusunda güvenilir çalışanlardan yararlanmıştır.
• Gönderen, Gönderiyi hazırlık, depolama ve FastGo’ya taşıma aşamalarında yetkisiz müdahalelere karşı korumuştur.
• Gönderi, olağan koruma şartlarında güvenli taşımayı temin için gereğince işaretlenmiş, adreslenmiş ve paketlenmiş durumdadır.
• İlgili bütün gümrük, ithalat, ihracat düzenlemeleri ve ilgili diğer yasa ve düzenlemelere uyulmuştur; ve Taşıma Senedi (airwaybill) Gönderenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır Deyimler ve Şartlar Gönderen bakımından bağlayıcı ve zorlayıcı yükümlülükler arz etmektedir.
13. Güzergah
Gönderinin ara duraklar vasıtasıyla nakledilmesi de dahil olmak üzere, Gönderen tüm güzergah ve yol farklılıklarını kabul etmiştir.
14. Tabii Olunan Yasa
Bu Deyimler ve Şartlarla ilgili olarak sözkonusu olabilecek tüm anlaşmazlıklarda, FastGo lehine olmak üzere, Gönderinin menşe ülkesi mahkemelerinin münhasır olmayan yargısı ile bu ülke kanunları geçerli olacak ve ilgili yasaya aykırı olmamak şartıyla Gönderen de gayrı kabili rücu aynı yasaya tabi olacaktır.
15. Bölünebilirlik
Herhangi bir bölümün geçerliliğini ya da yaptırım gücünü kaybetmesi hali bu Deyimler ve Şartların diğer bölümlerinin geçerliliğini etkilemez.